Jump to content


Photo

[สอบถาม]คนที่สั่ง Album Ver.A กับ 13MKH


 • Please log in to reply
111 replies to this topic

#1 13MKH

13MKH

  Shindong World

 • Administrators
 • 158 posts

Posted 03 October 2011 - 08:23 PM

ตามที่ได้เเจ้งไปเเล้วว่า ทางบ้านได้สั่งอัลบั้มมาอีก 160 แผ่นล่าสุด (ก่อนหน้านี้ได้จากจ. 20 + บ้านลิงซื้อเอง 50แผ่น = 70แผ่น)

เพราะฉะนั้นจะยังมีที่ขาดอยู่อีกจำนวน268แผ่น รายชื่อของคนที่อยู่ในล็อต 160 แผ่นล่าสุด มีดังนี้


QUOTE
หากใครที่อยู่อันดับก่อน 143 แล้วรายชื่อตกหล่น แจ้งได้ที่ @PoNDkY

031 นภัสสร สุสละ 2 ไปรษณีย์
032 เบญญาภา ร่วมเจริญชัย 1 ไปรษณีย์
033 กชนันทน์ เพ็ชรราช 1 ไปรษณีย์
034 พรทิพย์ เลิศสุวรรณกิจ 1 ไปรษณีย์
035 จิราพรรณ สำรวย 3 ไปรษณีย์
038 นฤกานต์ บุญศิลป์ 1 ไปรษณีย์
039 ปวริศา พะวังค์ 1 ไปรษณีย์
040 พนิตนันท์ พ่วงพลับ 1 ไปรษณีย์
041 ธนพร คำดี 1 ไปรษณีย์
042 สุณิชชา ยนยุบล 1 ไปรษณีย์
044 สุจิตรา แรงสู้ 1 ไปรษณีย์
045 มุทิตา ตรีเดช 1 ไปรษณีย์
047 มัชฌิมา สิมศิริวงษ์ 1 ไปรษณีย์
049 อาจาริยา นามวิจิตร 1 ไปรษณีย์
051 สุธิตา เหลืองศิริเจริญ 2 ไปรษณีย์
053 สุพรรณี พิหูสูตร 1 ไปรษณีย์
055 ฝนทิพย์ พุ่มหอม 6 ไปรษณีย์
056 เกวลิน อ่องคล้าย 1 ไปรษณีย์
057 เบญจา วงศ์คำจันทร์ 1 นัดรับ
058 จุฑารัตน์ พงษ์ชู 1 ไปรษณีย์
059 กนกพร ลาภบรรเทิง 1 ไปรษณีย์
060 ดวงทรัพย์ ลักษณะหุต 2 นัดรับ
061 นันท์นภัส ศรีรัตน์ 1 ไปรษณีย์
062 ณัฏฐกุล สละชีพ 1 ไปรษณีย์
063 น้อยหน่า ป้อมทอง 1 ไปรษณีย์
065 กฤตติการ จันทป 2 นัดรับ
066 ทศวรรณ พิสมัย 1 ไปรษณีย์
067 ธัญนิจ ธนสารโสภณ 1 ไปรษณีย์
068 ปัณฑารีย์ วัชระวิทยากุล 1 นัดรับ
069 สาริณี แก้วเกิด 7+1 ไปรษณีย์
070 พรมนัส กำริสุ 1 ไปรษณีย์
071 ศิริขวัญ เหล็กศิริ 1 นัดรับ
072 ณัฐกาณต์ ชิวปรีชา 1 ไปรษณีย์
073 พัชรินทร์ พัดจันทร์ 1 ไปรษณีย์
074 เบญจวรรณ พรมสงฆ์ 1 ไปรษณีย์
075 วิศนี เพ็ญวันศุกร 2 ไปรษณีย์
077 Jitkanya Rangnoktai 6 ไปรษณีย์
078 อชิรญาณ์ รอดสิน 1 นัดรับ
079 รัชนี ศรีคำ 1 ไปรษณีย์
080 วรรณพร ยังศิริ 2 ไปรษณีย์
081 นภาลัย สารบูรณ์ 1 ไปรษณีย์
082 ณัฏฐณิชา ชูกลิ่น 1 ไปรษณีย์
083 ปรีดาพร สถาผลเดชา 1 นัดรับ
083 วาสินี ตั้งกิจสิทธิพงศ์ 1 นัดรับ
084 ณัฐพร รจิตรังสรรค์ 1 ไปรษณีย์
085 เกสินี ทองสร้อย 1 นัดรับ
086 ปริณดา คุ้มบุญ 1 นัดรับ
088 อรณิช กวีวุฒิศิลป์ 1 นัดรับ
089 ปิยาภรณ์ เจินสหกิจ 1 ไปรษณีย์
090 ภาพตะวัน รัตนา 1 ไปรษณีย์
091 วันวิสาข์ ล่องจันทร์ 1 นัดรับ
092 หทัยรัตน์ ลิ้มวิไลรัตนา 1 ไปรษณีย์
093 ฌัชฌา หวังทอง 2 ไปรษณีย์
094 เปมิกา สรรพานิช 2 ไปรษณีย์
095 ณัฏฐนิชา สุขโข 1 ไปรษณีย์
096 ปวีณ์นุช แก้วนพรัตน์ 2 นัดรับ
097 ธัญลักษณ์ มูลบุรี 1 ไปรษณีย์
098 สิริรักษ์ คิม 3 นัดรับ
099 วรัญญา เพชรแสน 2 นัดรับ
100 ปิยะพร จันทาพูน 1 ไปรษณีย์
101 ชุติมา ภาสมนตรี 1 นัดรับ
101 กชนล ศิริหล่อ 1 นัดรับ
102 ศุภสุตา ลักษณะเบญจรงค์ 2 นัดรับ
103 สุธาทิพย์ สุขศรีนาค 1 ไปรษณีย์
104 สิริภา ดอกเงิน 4 นัดรับ
105 อภิญญาภรณ์ ติ่งทอง 1 นัดรับ
107 สุพัตรา สอนวิเศษ 2 นัดรับ
108 ณัฐนลิน ทองมีสิทธิ์ 2 ไปรษณีย์
109 ณัฏฐ์ชยธร บุษกลบุณยวัทน์ 2 ไปรษณีย์
110 ภัณฑิรา นูหาร 1 ไปรษณีย์
111 พรทิพย์ แซ่เล็ก 1 ไปรษณีย์
112 วีรยา จริยาอุดม 2 ไปรษณีย์
113 อมลณัฐ เหล่าดิ้ม 2 ไปรษณีย์
114 สปันแก้ว ปั้นขาว 1 ไปรษณีย์
115 ธนัยภรณ์ ลิ้มสายพรหม 2 นัดรับ
116 เนตรรุจี จันทร์หอม 1 ไปรษณีย์
117 กรระพี แท่นนิล 1 นัดรับ
119 ลักษณารีย์ มะลิทอง 3 นัดรับ
120 อริสรา หล้าชาญ 1 ไปรษณีย์
121 ศิริรักษ์ บุญส่งดี 2 นัดรับ
122 นิจมาลย์ บัวนาค 4 นัดรับ
123 วัชชาภรณ์ ไร่ทิม 2 นัดรับ
124 วาสินี แซ่ลี้ 1 นัดรับ
125 นวลจันทร์ สมาคม 1 ไปรษณีย์
126 พูลทิพย์ รัตนเสลานนท์ 1 ไปรษณีย์
127 ปิยธิดา ปัญญาวงศ์ 1 ไปรษณีย์
128 อารีชา ม่วงวิโรจน์ 1 ไปรษณีย์
129 สิรินันท์ จันทรสิทธิผล 1 ไปรษณีย์
130 สุภาภรณ์ จีนสลุด 1 ไปรษณีย์
131 มนัสนันท์ ศรีสมบูรณ์ 1 ไปรษณีย์
132 ปิยะวดี หอมไกรลาศ 1 ไปรษณีย์
133 ปรีชญา มณีรัตน์ 1 ไปรษณีย์
134 อารีนุช เกิดสว่าง 1 นัดรับ
135 เจนจิรา ธนกำโชคชัย 1 ไปรษณีย์
136 โศภิตา สถาปวิศณุชัย 1 ไปรษณีย์
137 ธนินี เศรษฐจันทร 1 ไปรษณีย์
138 กนิลวัลย์ แสนศรี 2 ไปรษณีย์
139 จุฑามาศ ขมเจริญ 1 นัดรับ
140 ภัสรภรณ์ วรธงไชย 1 ไปรษณีย์
141 แพรววนิต นิตยะกุล 1 ไปรษณีย์
142 ชนากานต์ รัตนกุล 4 นัดรับ
143 ศตพร โลหนันทน์ 1 ไปรษณีย์
144 ศิริลักษณ์ เดชเพชร 1 นัดรับ
145 กานต์มณี สันติวงศ์เดชา 1 นัดรับ
146 ธิติพร สำเร็จผล 1 ไปรษณีย์
147 จินตนา อารีเอื้อ 2 ไปรษณีย์


สำหรับคนที่จะยังไม่ได้รับของ ทางบ้านต้องรบกวนให้แจ้งว่า ต้องการด่วน หรือ ต้องการแต่สามารถรอได้
สต๊าฟอยากทราบความต้องการของเมมเบอร์ที่ยังไม่ได้ของ เพราะเนื่องจากการดำเนินคดีกะจ. ใช้เวลาพอสมควรค่ะ
ซึ่งในระหว่างนี้ทางบ้านจะหาทางเอาอัลบั้มมาคืนให้กับเมมเบอร์ด้วย โดยการจำหน่ายโฟโต้บุคบ้านเเละปฏิทิน (จะวางจำหน่ายเร็วๆนี้)

กรุณาบอกลำดับการโอนมาด้วยนะคะ สต๊าฟจะได้เคลียเเละจัดการได้ถูกค่ะ

สุดท้ายนี้ต้องขอโทษเมมเบอร์อย่างสุดซึ้งเลยค่ะ sorry.gif sorry.gif
ไม่คิดจริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์เเบบนี้


QUOTE
"รายชื่อของคนที่ยังไม่ได้รับของ"

148 นฤมล ภักดีวิจิตร 1 นัดรับ
149 กรรัตน์ บุญศรี 3 ไปรษณีย์
150 ศศิธร แตงอ่อน 1 ไปรษณีย์
151 อาจารย์ ดำรงศิลป์ ทองเชื้อ 1 ไปรษณีย์
152 ปรียานุช ซื่อตรง 1 ไปรษณีย์
153 ณัฏฐ์วรรณ องคาภิพงศ์ 1 ไปรษณีย์
154 โชติกา เยี่ยงคุณเชาว์ 1 นัดรับ
155 ศวรินทร์ สถิตเสถียร 1 นัดรับ
156 จารุวรรณ หกพุดซา 1 ไปรษณีย์
157 พิชชา ด่านพงษ์ประเสริฐ 4 นัดรับ
158 กาญจณา สุภาพปัญญา 1 ไปรษณีย์
159 รัญชนา ชัยมาทิกุล 1 ไปรษณีย์
160 จินตนา ศิลาเหลือง 3 นัดรับ
161 เกศรา นพรัตน์ 1 ไปรษณีย์
162 พรพิมล โลแก้ว 4 ไปรษณีย์
163 ปริษา จิตรครบุรี 3 นัดรับ
164 สุพิชฌาย์ บุญดำเนิน 1 ไปรษณีย์
165 นฤมล แซ่จึง 1 นัดรับ
166 ทิพานัน แจ้งอรุณ 2 นัดรับ
167 ธัชชลัย กำเนิดเพ็ชร 2 ไปรษณีย์
168 วิพัชรี คล่องขยัน 1 ไปรษณีย์
169 วนิดา ทองสุข 2 ไปรษณีย์
170 อรยา ธนากุลรังษี 1 ไปรษณีย์
171 ธันย์ชนก พูลสวัสดิ์ 1 นัดรับ
172 โรสนา อาแวกะจิ 1 ไปรษณีย์
174 มินตรา ลีลาวุฒิประเสริฐ 1 นัดรับ
175 สมปรารถนา ประกัตฐโกมล 1 ไปรษณีย์
176 ภัครมัย แม้นอินทร์ 1 ไปรษณีย์
177 บุณยาพร ทองมีสิทธิ์ 1 นัดรับ
178 ปฐวี ศรีดอกไม้ 1 นัดรับ
179 ฮัญญา โกสุมพันธ์ 1 ไปรษณีย์
180 วิธิดา ธนพานิชกูล 2 นัดรับ
181 กรพินธุ์ จันทสาร 2 ไปรษณีย์
182 บุษยมาส เกิดประเสริฐ 1 นัดรับ
183 วณิชชา อาจหาญ 2 ไปรษณีย์
184 ฐานวีร์ วงศ์ชัยนราธร 1 นัดรับ
185 ปรียาภรณ์ ประมวล 1 ไปรษณีย์
186 โชติรส พรหมรักษ์ 1 ไปรษณีย์
187 พิมพ์ลภัสช์ แซ่เหีย 1 นัดรับ
188 ดวงหทัย หมื่นหาญ 1 นัดรับ
189 จุฑามาศ ทองรักษา 1 ไปรษณีย์
190 รุ่งนภา ศรีทองอินทร์ 1 นัดรับ
191 สุธิตา อยู่อ่อน 5 นัดรับ
192 กมลลักษณ์ อินทรพาณิชย์ 2 ไปรษณีย์
193 จุฬารัตน์ โพธิ์ขอม 1 ไปรษณีย์
194 กรพิชญา พิทักษ์ 3 ไปรษณีย์
195 อรทัย ศรีพันนา 1 ไปรษณีย์
196 มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล 1 นัดรับ
197 ณัฏฐ์ธรณ์ สุธีรไกรลาศ 2 ไปรษณีย์
198 พริม ชื่นสุขจิตต์ 1 นัดรับ
199 ปริพักตร์ โยธา 3 ไปรษณีย์
200 รัตนาพร ชัยศร 1 นัดรับ
201 ชนัญชิดา ตัณฑเกษม 1 ไปรษณีย์
201 ชนัญชิดา ทองมูล 1 ไปรษณีย์
202 อสมา ผิวละออ 3 ไปรษณีย์
203 ยุบล ธนะผล 1 ไปรษณีย์
204 บุณฑริกา เจริญบุญญาฤทธิ์ 1 ไปรษณีย์
206 ธชธร ประตังถาโต 2 ไปรษณีย์
207 ณัฐวรรณ จันทร์หอม 1 ไปรษณีย์
208 ภัสวัน เณรบำรุง 2 ไปรษณีย์
209 สนากุล ณีศะนันท์ 1 นัดรับ
210 ภิระดี ไชยา 2 ไปรษณีย์
211 ศศิธร อินทร์กง 1 ไปรษณีย์
212 มาลี เวียงสีมา 1 ไปรษณีย์
213 กชกร อัญชลิสังกาศ 4 ไปรษณีย์
214 นภัสสร อยู่อินทร์ 1 ไปรษณีย์
215 พิชญ์สินี ศโรภาส 2 ไปรษณีย์
216 จิราภรณ์ บุญมาตา 2 ไปรษณีย์
217 มนพร บุญจู 1 ไปรษณีย์
218 ณัฐนรี นิ่มอุดมสุข 1 ไปรษณีย์
219 ศิริรัตน์ บรรเลง 2 ไปรษณีย์
220 พิมพ์กันยา อุ่นโรจน์ 1 ไปรษณีย์
221 วันเกษม สุขะพิบูลย์ 1 ไปรษณีย์
222 อภิชยา ลิ้มเจริญสุข 6 ไปรษณีย์
223 อรวรรณ เทศประสิทธิื 1 ไปรษณีย์
224 พัชณีกุล สังข์สนิท 1 ไปรษณีย์
225 ปาจารีย์ พิมสิม 1 นัดรับ
226 นิสารัตน์ ปานนาค 1 ไปรษณีย์
227 วราภรณ์ เต็มภักดี 7 ไปรษณีย์
228 ภัทราวรรณ พรมมา 2 ไปรษณีย์
229 จินดามณี จูมนาฝาย 1 ไปรษณีย์
230 ธนัชพร ธรรมปัญญา 1 ไปรษณีย์
231 ศุภลักษณ์ เจษฎาญานเมธา 5 ไปรษณีย์
232 พรรัตนา อ้นนาค 2 นัดรับ
233 สิรีลักษณ์ กล่ำเสถียร 1 ไปรษณีย์
234 โสมาภา นามฉิมพลี 1 ไปรษณีย์
235 กฤษณา ทองพา //กัญญารัตน์ ทองมั่น 2 ไปรษณีย์
236 ครองขวัญ เหมทานนท์ 1 ไปรษณีย์
237 เพ็ญนภา (เชว)หกหนู 1 นัดรับ
238 ลักษมณ นาคประเสริฐ 1 ไปรษณีย์
239 นพิษฐา มาลารัตน์ 1 ไปรษณีย์
240 วนัสนันท์ พรรณานนท์ 1 ไปรษณีย์
241 กานตญา คุณพันธ์ 2 ไปรษณีย์
242 ปลายฟ้า อินทรสุวรรณ 1 ไปรษณีย์
243 รังสิมา พงษ์ช้าง 6 นัดรับ
244 พิมพ์ชนก จำปาศรี 1 ไปรษณีย์
245 มนฑาทิพย์ ปัญญะสิงห์ 1 ไปรษณีย์
246 ปณิธิตา ไชยูปถัมภ์ 1 นัดรับ
247 ธิดารัตน์ เนี้ยวคงศักดิ์ 1 นัดรับ
248 สรียา พงษ์ศิริ 1 ไปรษณีย์
249 จุฑารัตน์ จันทรี 2 นัดรับ
250 วัชรา จันทนิสร์ 1 ไปรษณีย์
251 ณัฐริกา กรรเชียง 1 ไปรษณีย์
252 วราภรณ์ ศรีสมบูรณ์กมล 1 นัดรับ
253 น.ส. สุวรรณี หอมละออ 1 ไปรษณีย์
254 พงศกร แจ่มศรี 2 ไปรษณีย์
255 พัชริดา โอบอ้อม 1 ไปรษณีย์
256 กุลณัฐ อินตุ่น 1 ไปรษณีย์
257 สริตา แก้วคำลา 1 ไปรษณีย์
258 ปณิดา ไพสิฐศรีสวัสดิ์ 1 ไปรษณีย์
259 พรชิตา นวกิจไพฑูรย์ 2 นัดรับ
260 กรวรรณ แก้วสุขโข 1 ไปรษณีย์
261 นิรมล อนันต์ชัยสินธุ์ 1 ไปรษณีย์
262 สุพาณิชย์ คงพูนวิรุฬ 1 ไปรษณีย์
263 ณัฐรดา ธรรมปัญญา 2 ไปรษณีย์
264 ปาลรดา สาลีรุ่งเรือง 3 นัดรับ
265 พิบูลย์พักตร์ ชูชัยยะ 2 นัดรับ
266 สิริณัฏฐ์ พลับพลึงทอง 1 ไปรษณีย์
267 รัชดา พรชัยสุรีย์ 1 นัดรับ
268 กรกมล พันธุ์อุบล 1 ไปรษณีย์
269 นัชชา นันทนเจริญกุล 1 นัดรับ
270 ธันยพร อ่ำประชา 4 นัดรับ
271 มนัสนันท์ โมกขะเวส 1 ไปรษณีย์
272 potjana chalermpong 1 นัดรับ
273 จิราภรณ์ โชติชัชวาลวงศ์ 1 ไปรษณีย์
274 สุดาพร เชื้อบุญมี 1 ไปรษณีย์
275 ปารณีย์ หงุ่ยตระกูล 2 ไปรษณีย์
276 ศลิลา ธรรมราช 1 นัดรับ
277 นันท์นภัส คำพา 2 ไปรษณีย์
278 สราญรัตน์ พัฒนพงศ์ 1 ไปรษณีย์
280 สุจิรา เปรมประภา 2 นัดรับ
281 นริศรา เมตตา 1 นัดรับ
282 ศลิษา หมื่นพล 1 นัดรับ
283 ธนวัฒน์ มาก๋า 1 ไปรษณีย์
284 ชลธิชา วาสินานนท์ 1 นัดรับ
285 แคทลียา มนัสฉัตรโสภณ 1 ไปรษณีย์
286 ญาณิศา ปานขาว 1 ไปรษณีย์
287 ภัทรวรินทร์ ประสมทรัพย์ 3 ไปรษณีย์
288 ธัญจิรา อ่ำมาลี 1 ไปรษณีย์
289 กวินนาฏ สารักษ์ 1 ไปรษณีย์
290 ณัฐธิดา อภิลักขิตกุล 1 ไปรษณีย์
291 จิรัฐิกร บุญผูก 8 ไปรษณีย์
292 ชญานี นาคมณี 11 นัดรับ
293 ฟ้าใส วาจาเที่ยง 1 ไปรษณีย์
294 ณัชชา ดีพา 2 ไปรษณีย์
295 ศิริรัตน์ มณัสวัสดิ์ 1 ไปรษณีย์
296 ดวงหัทยา ชัยพัฒนานนท์ 1 ไปรษณีย์
297 วิมลสิริ คงลำธาร 1 ไปรษณีย์
298 พิมพ์ทอง อุดมกิจโกศล 2 ไปรษณีย์
299 บุษรา ขันซ้าย 4 ไปรษณีย์
300 ชฎาภรณ์ สุวรรณผา 1 ไปรษณีย์
301 ธนัฎฐา เทือกศิริ 1 ไปรษณีย์
302 กุลธิดา หนูชู 1 ไปรษณีย์
304 ปวีณา หอมชู 2 ไปรษณีย์
305 กาญจนาพร แก้วปัญหา 1 ไปรษณีย์
306 ณิชกานต์ ขันแก้ว 1 ไปรษณีย์
307 ด.ญ.กรกช แซ่ตั้ง 1 ไปรษณีย์
308 กิ่่งกาญจน์ โภชนสมบูรณ์ 1 ไปรษณีย์
309 เบญญาภา มีสันทัด 1 ไปรษณีย์
310 รัชฎาวรรณ อนุพงษ์ภิชาติ 1 นัดรับ
311 ภาสินี ยี่รงค์ 4 ไปรษณีย์
313 อาทิตยา อารี 3 ไปรษณีย์


#2 far3y

far3y

  Shindong World

 • Members
 • 12 posts
 • Gender:Female
 • Location:SuJu

Posted 04 October 2011 - 10:50 PM

ลำดับ 157 ต้องการด่วน จริงๆค่ะ T^T
คือหนูสั่งให้เพื่อนที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีกทีนึง
คือเค้าถามหลายรอบมาก รู้สึกผิดสุดๆ

สู้ๆนะคะพี่ เอาให้ถึงที่สุดเลยคนแบบนี้

Edited by far3y, 04 October 2011 - 10:54 PM.


#3 deepsapphire

deepsapphire

  Shindong World

 • Members
 • 133 posts
 • Gender:Female

Posted 04 October 2011 - 10:51 PM

ต้องการค่ะ แต่รอได้ แต่อย่านานก็ดีค่ะ อยากเชยชม ^o^ สู้ๆๆนะคะ
อ้อ หนูอยู่ลำดับที่ 255 ค่ะ

Edited by deepsapphire, 04 October 2011 - 10:51 PM.


#4 toakkungkub

toakkungkub

  Shindong World

 • Members
 • 47 posts

Posted 04 October 2011 - 10:52 PM

148 นฤมล ภักดีวิจิตร 1 นัดรับ

เอาตามตรงหนูรอได้ค่ะแต่ต้องการด่วนเพราะมีปัญหาที่พ่อกับแม่
หนูไม่ได้บอกพ่อแม่ไปว่าโดนโกงเพราะถ้าบอกหนูตายแน่ค่ะ
แล้วท่านก็ถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้ จนพ่อกับแม่จะขอเบอร์พี่สต๊าฟอยู่แล้วTT
แต่หนูยังเลี่ยงได้อยู่

#5 YeYu

YeYu

  Shindong World

 • Members
 • 54 posts
 • Gender:Female
 • Location:Saraburi

Posted 04 October 2011 - 10:53 PM

ลำดับที่ 150 ยังไงก็ได้ค่ะ ไม่เร่งรีบ ได้ก็ดียังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เข้าใจ ^^

#6 milkkyway

milkkyway

  Shindong World

 • Members
 • 102 posts

Posted 04 October 2011 - 10:54 PM

หนูลำดับที่197ค่ะพี่
ถ้าได้ของจริงๆหนูรอได้ค่ะ:)
สู้ๆนะคะ^^

#7 flukey

flukey

  Yesung Hotel

 • Members
 • 1,125 posts
 • Gender:Male
 • Location:Suphunburi;Thailand

Posted 04 October 2011 - 10:55 PM

178 ปฐวี ศรีดอกไม้ 1 นัดรับ

ต้องการแต่สามารถรอได้คร้าบบบพี่

แค่ขอให้ได้ภายในปีนี้อะครับ

สู้ๆ ครับเป็นกำลังใจให้คร้าบบบบบ smile.gif wink.gif =b

#8 creamdonghae

creamdonghae

  Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 04 October 2011 - 10:55 PM

105 อภิญญาภรณ์ ติ่งทอง 1 นัดรับ

รอรับได้คะ

PoNDkY:: อันนี้ทัน 160 แผ่นนะค่ะ

#9 cross_death

cross_death

  Shindong World

 • Members
 • 37 posts

Posted 04 October 2011 - 10:57 PM

ลำดับ 293 ต้องการแต่สามารถรอได้ค่ะ

เข้าใจพี่ๆสต๊าฟนะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะ#10 MusicChokie

MusicChokie

  Shindong World

 • Members
 • 124 posts

Posted 04 October 2011 - 10:59 PM

ลำดับ 154 รอได้ค่ะ ^^
ไม่โกรธ ไม่โทษ บ้านลิง ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นแบบนี้.. สู้ๆนะคะ \(happy.gif)/

#11 J_Jea

J_Jea

  Shindong World

 • Members
 • 13 posts
 • Gender:Female

Posted 04 October 2011 - 11:05 PM

ไม่ได้สั่งอัลบั้ม แต่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ยังไงจะตามมาช่วยอุดหนุนปฏิทินค่า
Staff สู้ๆ น้า ^^v

#12 LeeNook-Duckiiz

LeeNook-Duckiiz

  Yesung Hotel

 • Members
 • 1,095 posts
 • Gender:Female
 • Location:ห้องนอนพี่ทึก & ใต้เตียงอึนเฮ :']]

Posted 04 October 2011 - 11:05 PM

ลำดับที่ 299 ค่ะ
ยังไงก็ได้ค่ะ
แต่ขอให้ได้ภายในปีนี้ก็พอ ^^
สู้ๆนะคะพี่ๆแอดมิน เป็นกำลังใจให้ :'D#13 mookchy

mookchy

  Shindong World

 • Members
 • 106 posts

Posted 04 October 2011 - 11:08 PM

227.วราภรณ์ เต็มภักดี 7อัลบั้ม
ก็อยากได้เลยค่ะ เพราะเพื่อนฝากสั่งด้วยย เพื่อนเริ่มถามกันแล้วอ่ะค่ะ ว่าเมื่อไหร่จะได้ พออธิบายไปบางคนเค้าเข้าใจแต่บางคนเค้าก็ไม่เข้าใจ

ปล.หนูเข้าใจพี่นะคะ เป็นกำลังใจให้ fighting ค่าาา
แต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวหนูจะไปอธิบายให้เพื่อนมันฟังอีกที ขอแค่ได้ช่วยพี่ชายตอนปลายปีก็โอเคแล้วค่าาา

#14 blackneko

blackneko

  Shindong World

 • Members
 • 18 posts

Posted 04 October 2011 - 11:10 PM

269 นัชชา นันทนเจริญกุล 1 นัดรับ

รอได้ค่ะ สู้ๆกับคดีนะคะ เป็นกำลังใจให้ done.gif

#15 supermylove

supermylove

  Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 04 October 2011 - 11:16 PM

เราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆบ้านลิงน่ะค่ะ ..... แต่พอดีเราต้องไปต่างประเทศเร็วๆนี้อ่ะ

รบกวนด้วยน่ะจ๊ะ ..... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^^

หมายเลข 216........ จิราภรณ์ บุญมาตา 2 ไปรษณีย์

Edited by supermylove, 04 October 2011 - 11:18 PM.


#16 inksky

inksky

  Shindong World

 • Members
 • 50 posts

Posted 04 October 2011 - 11:22 PM

ไม่ได้สั่งของ แต่จะช่วยซื้อปฏิทินกับโฟโต้บุ๊คนะคะ เอลล์เหมือนกันอยากช่วยค่ะ

#17 nuyui

nuyui

  Shindong World

 • Members
 • 14 posts
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok , Thailand
 • Interests:super junior

Posted 04 October 2011 - 11:24 PM

190 รุ่งนภา ศรีทองอินทร์ 1 นัดรับ
อยากได้เลยค่ะ เพราะจะเอาเป็นของขวัญรับปริญญาให้พี่สาว
ในวันที่ 7 เดือนพฤศจิกาค่ะ แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
บ้านลิงสู้ๆนะค่ะ


#18 WonCin<<

WonCin<<

  Kyuhyun Residence

 • Members
 • 1,685 posts
 • Location:บ้านตระกูลชเว

Posted 04 October 2011 - 11:25 PM

164 สุพิชฌาย์ บุญดำเนิน 1 ไปรษณีย์

เอิ่ม รอค่ะรอ .
เชื่อใจพี่แอดมินค่ะ ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
แก้ไขปัญหาให้ได้เร็วๆนะคะ สู้ๆ

#19 jongwoongirl

jongwoongirl

  Shindong World

 • Members
 • 29 posts

Posted 04 October 2011 - 11:43 PM

ฮือออออออ พี่ปอนกี้ TT__TT
อัยย๊ะ อีกนิดเดียวก็จะ 149 ล่ะ
เสียดายอ่ะ
อย่างที่บอกไปนั้นแหละค่ะ
ตัวหนูไม่ได้รีบอะไรหรออก
แต่หนูสงสารเพื่อนหนู T_T


#20 jum_kyudong

jum_kyudong

  Kangin Village

 • Members
 • 584 posts

Posted 05 October 2011 - 12:54 AM

210 ภิระดี ไชยา 2 อัลบั้ม ต้องการรอได้ค่ะ สู้ๆนะ** พี่ค่ะ 210 2 อัลบั้ม ไม่รอเเล้วนะค่ะ แล้วเงินไม่ต้องคืนนะค่ะหนูช่วยทางบ้าน 13 ลิงเลยค่ะ
ถ้าไงเอาใจช่วยคนที่กำลังรอนะค่ะ ขอบคุณค่ะ **

Edited by jum_kyudong, 04 November 2011 - 03:01 PM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users